A l'hora de legalitzar una activitat d'alimentació, a banda dels respectius projectes d'activitat, obres o instal·lacions que siguin necessaris, és possible que s'hagi també, d'inscriure en el Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC)

QUI TRAMITA LA INSCRIPCIÓ?:

l'ASPB (Agència de Salut Pública de Barcelona) és qui tramita la inscripció al RSIPAC de tots aquells establiments i empreses que tenen les seves instal·lacions a la ciutat de Barcelona o tenen el seu domicili social d'empresa sense instal·lacions, a la ciutat de Barcelona

La sol·licitud d'inscripció comporta la inscripció de l'empresa en el RSIPAC, i en els casos que estableix la normativa vigent, la inscripció en el Registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments (RGSEAA)

QUI S'HA DE INSCRIURE?

Les indústries i establiments alimentaris que es dediquen a:

 • la Producció

 • la Transformació

 • la Elaboració

 • el Envasat

 • el Emmagatzematge

 • la Distribució

 • el Transport

 • La Importació de productes procedents de països no pertanyents a la UE,...

de, Productes alimentaris i alimentaris destinats al consum humà i / o de Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els productes esmentats en el punt anterior; així com Coadjuvants tecnològics utilitzats en l'elaboració d'aliments.

també:

 • Les empreses distribuïdores d'aigua, mitjançant dipòsits i cisternes mòbils

 • Les Instal·lacions que serveixen, en dependències pròpies, a consumidors que necessiten menjars preparats com a escoles, empreses, hospitals, geriàtrics, centres penitenciaris, cases de colònies, etc.,..(Restauració col·lectiva institucional)

QUI NO NECESSITA RSIPAC?:

Estan exclosos de l'obligatorietat d'inscripció en el RSIPAC:

 • Les Instal·lacions d'establiments de producció o transformació de Catalunya, que es limitin a l'emmagatzematge o el dipòsit de productes de la pròpia empresa. no obstant això, els titulars estan obligats a incloure aquestes instal·lacions al registre del establiments de producció o transformació.

 • Els Establiments minoristes que exclusivament:

  • Manipulen

  • transformin

  • envasin

  • emmagatzemin

  • O serveixin aliments ...

per a la venda o lliurament "in situ" al consumidor final, amb repartiment a domicili o sense aquest i que compleixin amb els requisits de marginalitat del document: Criteris per a establiments minoristes d'alimentació de Catalunya.

aquests establiments, han de comunicar la seva activitat mitjançant la Declaració Responsable del Registre d'establiments minoristes de Barcelona

QUAN ES POT INICIAR L'ACTIVITAT?

Dependrà de si l'establiment necessita disposar d'una autorització sanitària prèvia. Per esbrinar-cal omplir el formulari d'inscripció en línia i que indica automàticament si l'activitat alimentària que es pretén realitzar és objecte d'autorització o únicament d'inscripció al Registre.

En el cas que només s'hagi d'inscriure en el registre, es pot iniciar l'activitat, un cop comunicada omplint el full de sol·licitud d'inscripció prèvia i presentada en el Registre General, sense perjudici què, posteriorment, es puguin dur a terme altres controls.

Quan és necessària expressament una autorització, (sobretot en cas d'higiene dels aliments d'origen animal),no podrà iniciar la nova activitat o posar en funcionament les noves instal·lacions sense disposar d'autorització.

COM REALITZAR LA SOL·LICITUD A L'RSIPAC.

S'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud en línia.

Un cop imprès es presentarà a una Oficina de Gestió Empresarial, juntament amb la resta de la documentació necessària. En aquestes oficines, es pot obtenir ajuda per poder emplenar el formulari de sol·licitud.

També es pot presentar al Registre General de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, situada en Plaza Lesseps, nº 1 oa qualsevol registre oficial de l'Ajuntament de Barcelona o de la Generalitat de Catalunya.

DOCUMENTACIÓ

Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

 • inscripció Inicial:

  • Diagrames de flux i descripció del procés o processos que s'apliquen en l'establiment

  • Plànol a escala entre 1:50 i 1:100, acotat, amb indicació de la superfície de cada local, en el qual s'identifiqui clarament la ubicació i les diferents zones i els equipaments de les instal·lacions.

  • Fotocòpia del CIF de l'empresa on consti la raó social i el domicili social (DNI i NIF, si s'és persona física). només, si no es presenta a l'Oficina de Gestió Empresarial.

  • Còpia del justificant d'ingrés bancari efectuat en el compte corrent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, on consti com a concepte, la paraula "RSIPAC" i especificant la Raó social del titular.

 • modificacions

  • com ara, Canvi de titular, canvi de domicili social, ampliació o canvi d'activitat, etc ... també es poden realitzar.

TAXES

Les previstes en la normativa vigent

Van en funció dels productes que es manipulin o elaborin i del tipus d'activitat de què es tracti.

visitar el web de la ASPB per més informació.


Tota la informació ha estat obtinguda del web de la Agència de Salut Pública de Barcelona